ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ।

ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି

ଖରାଦିନରେ ନିଜକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।


କିଛି ପାନୀୟ ଦ୍ବାରା ଆମ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ୍ତରୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିବା।

କିଛି ପାନୀୟ ଦ୍ବାରା ଆମ ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତାପ୍ତରୁ ବଞ୍ଚାଇପାରିବା।

ବଟର ମିଲ୍କ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ।

Your Page!

ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି

Your Page!

ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି

Your Page!

ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି

Your Page!

ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ଅତ୍ୟାଧିକ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ, ସେହିପରି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି